רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון | פטור מהגשת חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית בהריוןבינואר 2011 ניתנה החלטה בעניין תביעת רשלנות רפואית בהריון, אשר הוגשה על ידי שני אחים קטינים, באמצעותם הוריהם. הניזוקים נולדו כשהם סובלים מכשלי התפתחות ופיגור שכלי וטענו, במסגרת תביעתם, כי היה על קופת חולים כללית לאבחן את קיומה של המחלה עוד בשלבי ההריון. מעבר לכך ציינו כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותם המלאה של הקטינים (בשיעור של מאה אחוזים). לאור המפורט לעיל, טענו התובעים כי נזקיהם נבעו בעקבות מחדלה של קופת החולים ועל בסיס עוולת הרשלנות הגישו את תביעתם, אשר מעריכה את הפיצוי המגיע להם על סך של כשישה עשר מיליון שקלים.

בדרך כלל, הגשת תביעת רשלנות רפואית בהריון נתמכת בחוות דעת רפואית הנערכת על ידי רופא מומחה, זאת בהתאם לאמור בתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי. דע עקא, במקרה דנן לא נערכה חוות דעת על ידי התובעים, אלא הוגשה על ידם בקשה לקבלת פטור מצירוף חוות דעת ולמינוי מומחה רפואי על ידי בית המשפט. הבסיס לקבלת הבקשה, לדידם של התובעים, הינו המצב הכלכלי הרעוע של המשפחה, אשר אינו מאפשר לשלם לרופא המומחה בעבור הכנת חוות דעתו. המבקשים ציינו כי מדובר במשפחה המכילה ארבע נפשות, כולל הניזוקים, כאשר שכרו של האב מסתכם בכשמונת אלפים שקלים בחודש והוא המפרנס היחיד.

על מנת שבית המשפט יענה לבקשה לפטור מהגשת חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית בהריון, על המבקשים להוכיח, בנוסף לנסיבות המיוחדות המפורטות לעיל, כי קיים סיכוי טוב לכך שתביעתם תתקבל וכי ענייני הרפואה שבתביעתם מבוססים דיו. הנתבעים הגישו תגובה לבקשה וטענו כי המבקשים לא עומדים בתנאים המזכים אותם בפטור מהגשת חוות דעת רפואית ויש לדחות את בקשתם, בין היתר משום שהסיכוי לקבלת התביעה הינו קלוש.

בית המשפט המחוזי מפרט את החשיבות של הגשת חוות הדעת בתביעות רשלנות רפואית, בכלל ובתביעות רשלנות רפואית בהריון, בפרט. יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא כי בהתקיימות התנאים המחריגים את הכלל האמור, ניתן יהיה לפטור בעל דין מחובת הצירוף, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידי בית המשפט. אותם טעמים מיוחדים דורשים כי בנוסף לחיסרון הכיס יראה המבקש את הצורך בחוות דעת, קרי, עליו להראות כי מתקיימת תשתית איתנה המבססת את הצורך בחוות הדעת. בית המשפט אף חוזר על השיקולים המנחים אותו בבחינת הבקשה לפטור מהגשת חוות דעת. כך, בין היתר, כאשר פוטרים בעל דין מהגשת חוות דעת רפואית, הדבר מעניק יתרון ראייתי לנתבעים, עובדה המעודדת נקיטת מדיניות המקבלת בקשות פטור מסוג דנן.

בית המשפט עובר לעסוק בנסיבות הספציפיות ובוחן את סיכויי הצלחת התביעה על פי הראיות שנפרסו בפניו. המסקנה אליה מגיע בית המשפט היא כי מתקיים ספק של ממש בסיכויי התביעה של התובעים. מעבר לכך, באשר לטענת חיסרון הכיס שלהם, קובע בית המשפט כי המבקשים לא צירפו את כל הראיות הדרושות לביסוס טענה זו ועל כן, בנסיבות דנן, נדחתה בקשתם לפטור.

למרות החלטתו האמורה, לא דוחה בית המשפט את תביעת רשלנות רפואית בהריון שהוגשה על ידי התובעים ומעניק להם ארכה לצירוף חוות דעת של רופא מומחה לכתב התביעה.
[ois skin="skin2"]