רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים

רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים

רשלנות רפואית בניתוחים פלסטייםתחום הרפואה הפלסטית הינו תחום ייחודי, השונה משאר תחומי הרפואה בכך שבמרבית המקרים הפנייה למנתח הפלסטי נעשית מיוזמתו של המטופל ומבלי שפנייה זו תהא קשורה בהכרח למחלה או לבעיה רפואית שחווה המטופל.

לאופיו המיוחד של התחום הפלסטי, כמפורט לעיל, יש השלכות ונפקות משפטית בכל הנוגע לתביעות רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים. ודוק, כאמור בחוק זכויות החולה, בכל טיפול רפואי חל עיקרון ההסכמה מדעת, לפיו על הרופא המטפל לקבלת את הסכמתו המושכלת של המטופל לסוג הטיפול שיבצע בו, זאת לאחר שנפרסו בפניו כל הפרטים אודות הטיפול והשלכותיו. הלכה פסוקה היא כי בתביעות רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים בית המשפט מציב רף גבוה בכל הנוגע לעיקרון ההסכמה מדעת ודורש כי בנוסף לכל הפרטים שיימסרו למטופל, על הרופא המנתח לשים דגש על הסיכונים שיש בניתוח, כך שיינתנו למנותח הסברים מקיפים על הנזקים שעלולים לקרות לו בעקבות הניתוח. זאת ועוד, כבר נקבע בפסיקה כי הפירוט שיינתן למטופל אודות הסיכונים האמורים צריך לכלול אף סיכונים נדירים וככל שהניתוח פחות דחוף ו/או נחוץ מבחינת המטופל, על הרופא מוטלת החובה להרחיב את כמות האינפורמציה שתימסר לו.

הדגש ששם בית המשפט על עיקרון ההסכמה מדעת בהקשר של תביעות רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים נובע אף מן העובדה שבסוג ניתוחים אלו מתקיים ניגוד אינטרסים בין שאיפתו המסחרית של הרופא המנתח להרבות בביצוע ניתוחים לבין האינטרס של המנותח. כך, למשל, נוהגים רופאים פלסטיים רבים לפרסם בפני הציבור הרחב את השירות הניתן על ידם ובכך הם מעודדים מטופלים פוטנציאליים לפנות אליהם על מנת לבצע ניתוח פלסטי.

במקרים בהם נערך ניתוח פלסטי במטופל מבלי שהוסברו לו כל הסיכונים הטמונים בסוג ניתוח זה, הרי שאף אם הרופא לא התרשל בביצוע הניתוח ופעל על פי סטנדרט ההתנהגות המצופה מרופא סביר בנסיבות העניין, יכול ותקום למטופל עילת תביעה רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים. יתר על כן, ייתכן ובית המשפט יכיר בתביעת רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים גם אם הרופא המנתח החתים את המטופל על טופס הסכמה, במסגרתו מסכים המטופל לסוג הניתוח ומודה כי הרופא פרס בפניו את כל הסיבוכים שעלולים לנבוע מאותו ניתוח, אף כי בפועל לא נמסרה למטופל כל האינפורמציה האמורה. במקרים כגון דא יצטרך הרופא המנתח להוכיח כי הסביר למטופל בעל פה מה הם אותם סיבוכים שעלולים לצוץ בעקבות הניתוח.

כאשר נגרם למטופל נזק כתוצאה מניתוח פלסטי שבוצע בו והוא סבור כי הוא לא נתן את הסכמתו המושכלת לאותו ניתוח, עליו לפנות לרופא המטפל ו/או למוסד הרפואי במסגרתו בוצע הניתוח ולבקש להעתיק את הרשומות הרפואיות המתעדות את הטיפול הרפואי שבוצע בו. בהקשר זה חשוב לציין כי על המוסד הרפואי והרופא המטפל חלה חובה חוקית למסור למטופל את אותו תיעוד רפואי.

לאחר שקיבל את הרשומות הרפואיות על המטופל לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים, על מנת שיבחן האם במקרה הספציפי הופר עיקרון ההסכמה מדעת. במידה ועורך הדין יבחין כי אכן הופר העיקרון האמור, הוא יגיש בשם הניזוק תביעת רשלנות אשר תיתמך בחוות דעתו של רופא מומחה.
[ois skin="skin2"]